BEGRÆNSET GARANTI: BANG & OLUFSEN

Bang & Olufsen produkter købt hos en autoriseret Bang & Olufsen forhandler er omfattet af en garanti. Det selskab, som udsteder garantien (garantiudsteder), er det nationale Bang & Olufsen selskab i det land, hvor produktet er købt. Yderligere oplysninger om garantiudsteders navn, adresse og telefonnummer findes bagest i denne folder.

Bemærk: Garantien ydes ud over de rettigheder og misligholdelsesbeføjelser, som sælger giver dig, eller som du har i medfør af gældende lovgivning. Enhver misligholdelsesbeføjelse (f.eks. afhjælpning, ret til at kræve skadeserstatning, ret til at hæve kontrakten), som gives af sælgeren af Bang & Olufsen produktet, eller som følger af gældende lovgivning, påvirkes derfor ikke.

Garantien dækker alle fejl (sammenlignet med det pågældende produkts specifikationer), som måtte opstå ved produktet i løbet af nedenstående garantiperiode, bortset fra nedenstående undtagelser.

Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af den dokumentation, som udleveres i forbindelse med købet, er garantiperioden 36 måneder. Garantiperioden løber fra det tidspunkt, hvor produktet eller produkterne leveres til den første slutbruger, og ophører 36 måneder efter denne leveringsdato.

Nærværende garanti dækker ikke produkter, hvor serienummeret er blevet udvisket, overstreget eller ændret, og garantien ophører endvidere, hvis du foretager ændringer i softwaren, som ikke er godkendt af Bang & Olufsen.

Garantien dækker ikke følgende:

 • Fejl, der skyldes forkert brug, forkert installation, forkerte reparationer/ ændringer, forkert indstilling af produktet eller forsømmelighed, herunder, men ikke begrænset til, ”burn in” (fastbrænding) på plasma, overstyring af højttalere og lignende fejlagtig brug.
 • Fejl, der skyldes lynnedslag, brand, vand eller andre force majeurehændelser.
 • Fejl ved forbrugsvarer (dvs. komponenter, der forventes at skulle udskiftes regelmæssigt, herunder, men ikke begrænset til, batterier, blu-ray-lasere osv.) eller brug ud over den pågældende forbrugsvares forventede levetid.
 • Mindre fejl på LCD- og plasmaskærme, hvor ”mindre” i denne sammenhæng betyder ikke flere end fire (4) defekte pixels pr. million pixels på en given LCD- eller plasmaskærm. Hvis skærmen er inddelt i ni (9) lige store rektangulære områder, må der endvidere højst være en (1) defekt pixel i skærmens midterste område.

Bortset fra de heri anførte undtagelser, hvor der ikke kan gøres garantikrav gældende, kan du kontakte enhver autoriseret Bang & Olufsen forhandler i hele verden, hvis der inden for garantiperioden opstår en fejl, som er dækket af garantien, ved dit Bang & Olufsen produkt. Den pågældende Bang & Olufsen forhandler vil afhjælpe fejlen ved, efter eget valg og i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning, enten at reparere det defekte produkt, erstatte det (herunder erstatte det med et istandsat produkt af tilsvarende kvalitet) eller refundere købesummen. Garantien dækker ikke omkostninger, som skyldes følgeskader eller indirekte tab eller andre udgifter forbundet med at gøre garantikrav gældende, såsom tab som følge af manglende mulighed for at bruge produktet. Garantien dækker ikke omkostninger forbundet med leje af erstatningsprodukter. Hvis det kun er muligt at reparere produktet ved at ændre på eller nedrive den bygning, hvor produktet er placeret, dækker garantien heller ikke eventuelle omkostninger eller udgifter forbundet med sådan(ne) ændring(er) eller nedrivning, som anses for eller forventes at være uforholdsmæssigt store. Bang & Olufsen produkter, som er udviklet specielt til brug i det land, hvor de sælges, f.eks. som følge af forskelle i transmissionssystemer og godkendelseskrav, er ikke omfattet af denne garanti, hvis fejl eller funktionssvigt skyldes brug af produktet i et andet land.

Kontakt BCOPENHAGEN for at få oplysninger om muligheden for at anvende dit produkt i et andet land.

For at gøre garantien og garantikrav gældende skal du fremvise den originale faktura, som du modtog ved købet af det pågældende produkt, for den autoriserede Bang & Olufsen forhandler, over for hvilken du ønsker at gøre dit garantikrav gældende.

Varigheden af enhver implicit garanti er begrænset til 36 måneder fra den dato, hvor produktet blev leveret til den første slutbruger.

BEGRÆNSET GARANTI: BEOPLAY

BEOPLAY produkter er dækket af en garanti. Det selskab, som udsteder garantien (garantiudsteder), er Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer, tlf.: +45 89 87 09 43.

Bemærk! Garantien ydes ud over de rettigheder og misligholdelsesbeføjelser, som sælger giver dig, eller som du har i medfør af gældende lovgivning. Enhver misligholdelsesbeføjelse (f.eks. afhjælpning, ret til at kræve skadeserstatning, ret til at hæve kontrakten), som gives af sælgeren af Beoplay produktet, eller som følger af gældende lovgivning, påvirkes derfor ikke, og retten til at klage over manglende overensstemmelse inden for 24 måneder fra købsdatoen til købsstedet for EU-medlemslande bibeholdes således.

Garantien dækker alle fejl, sammenlignet med det pågældende produkts specifikationer, som måtte opstå ved produktet i løbet af nedenstående garantiperiode, bortset fra nedenstående undtagelser.

Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af den dokumentation, som udleveres i forbindelse med købet, er garantiperioden fireogtyve(24) måneder.

Garantiperioden gælder fra det tidspunkt, hvor produktet eller produkterne leveres til den første slutbruger.

Nærværende garanti dækker ikke produkter, hvor serienummeret er blevet udvisket, overstreget eller ændret, og garantien ophører endvidere, hvis du foretager ændringer i softwaren, som ikke er godkendt af Bang & Olufsen.

Garantien dækker ikke følgende:

 • Tilbehør og reservedele (herunder, men ikke begrænset til kabler, læderremme, strømforsyninger, osv.), som er solgt separat, dvs. ikke sammen med et Beoplay produkt.
 • Fejl, der skyldes forkert brug, forkert installation, forkerte reparationer/ ændringer, forkert indstilling af produktet eller forsømmelighed, herunder, men ikke begrænset til, ”burn in” (fastbrænding) på plasma, overstyring af højttalere og lignende fejlagtigbrug.
 • Fejl, der skyldes lynnedslag, brand, vand eller andre force majeure hændelser.
 • Fejl ved forbrugsvarer (dvs. komponenter, der forventes at skulle udskiftes regelmæssigt, herunder, men ikke begrænset til, ørepuder til hovedtelefoner, løse kabler osv.) eller brug udover den pågældende forbrugsvares forventede levetid.
 • Mindre fejl på LCD- og plasmaskærme, hvor “mindre” i denne sammenhæng betyder ikke flere end fire (4) defekte pixels pr. million pixels på en given LCD- eller plasmaskærm. Hvis skærmen er inddelt i ni (9) lige store rektangulære områder, må der endvidere højst være en (1) defekt pixel i skærmens midterste område.
 • På batterier vil der være en garanti på tolv (12)måneder.
 • På renoverede produkter vil der være en garanti på seks (6)måneder.

Bortset fra de heri anførte undtagelser, hvor der ikke kan gøres garantikrav gældende, kan du kontakte Bang & Olufsens online-returservice på https://support.bang-olufsen.com/hc/da, hvis der inden for garantiperioden opstår en fejl i dit produkt, og denne er dækket af garantien. Bang & Olufsen vil udbedre denne fejl, og kan enten vælge at reparere det defekte produkt eller erstatte det med et produkt af samme type og i samme tilstand. Ved Beoplay produkter, der betegnes som en specialudgave eller en limited edition-udgave, kan det ikke garanteres, at det kan erstattes med et identisk produkt. Online-returservice er tilgængelig i udvalgte lande. Yderligere oplysninger om, i hvilke lande denne online- returservice er tilgængelig, kan findes på www.beoplay.com/support. Garantikrav, som gøres gældende i lande, der ikke er omfattet af vores online-returservice, skal fremsættes over for det sted, hvor det pågældende produkt blev købt, eller over for en autoriseret Bang & Olufsen forhandler i overensstemmelse med gældende forbrugerlovgivning. Garantien dækker ikke omkostninger, som skyldes følgeskader eller indirekte tab eller andre udgifter forbundet med at gøre garantikrav gældende, såsom tab som følge af manglende mulighed for at bruge produktet. Garantien dækker ikke omkostninger forbundet med leje af erstatningsprodukter. Produkter, som er udviklet specielt til brug i det land, hvor de sælges, f.eks. som følge af forskelle i transmissionssystemer og godkendelseskrav, er ikke omfattet af denne garanti, hvis fejl eller funktionssvigt skyldes brug af produktet i et andet land.

For at denne garanti skal gælde, og for at kunne fremsætte garantikrav skal den originale købsfaktura eller en kopi heraf vedlægges i returpakken til Bang & Olufsen i lande, som er omfattet af Bang & Olufsens returservice. I lande, som ikke er omfattet af Bang & Olufsens returservice, skal den originale købsfaktura forevises for den autoriserede Bang & Olufsen forhandler, hvor du ønsker at gøre dit garantikrav gældende.